nguyen Trung Điểm: 0


Trung Nguyen hiện là sinh viên năm 4 học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội